ملل متحد: برای ۴.۶ میلیون نفر در افغانستان پول نقد کمک شده است

ملل متحد: برای ۴.۶ میلیون نفر در افغانستان پول نقد کمک شده است
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) از ادامۀ کمک‌های بشری برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان خبر داده و گفته است که از آغاز امسال تاکنون، برای بیش از ۴.۶ میلیون نفر پول نقد توزیع کرده است.