تظاهرات زنان در کابل؛ 'ادامۀ محرومیت دختران به آموزش نقض سریع حقوق بشر است'

تظاهرات زنان در کابل؛ 'ادامۀ محرومیت دختران به آموزش نقض سریع حقوق بشر است'
همزمان با ادامۀ بسته‌ماندن مکاتب متوسطۀ و لیسۀ دختران در افغانستان، برخی از فعالان حقوق زن، والدین و دانش‌آموزان دختر بار دیگر در کابل تظاهرات کرده و ادامۀ محرومیت آنان به آموزش را نقض سریع حقوق بشر خوانده اند.