برنامه جهانی غذا: زندگی برای زنان و دختران در افغانستان غیرقابل تحمل است

برنامه جهانی غذا: زندگی برای زنان و دختران در افغانستان غیرقابل تحمل است
برنامۀ جهانی غذا می‌گوید که زندگی برای بسیار شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران هنوز غیرقابل تحمل است.