اعلام موجودیت حزب عدالت و آزادی افغانستان؛ دانش بر ایجاد نظام فدرالی تاکید کرد

اعلام موجودیت حزب عدالت و آزادی افغانستان؛ دانش بر ایجاد نظام فدرالی تاکید کرد
محمد سرور دانش، معاون دوم پیشین حکومت به رهبری محمد اشرف غنی از اعلام موجودیت حزبی به نام "عدالت و آزادی افغانستان" خبر داده و بر ایجاد "نظام جمهوری اسلامی فدرالی" در این کشور تاکید کرده است.