قالین افغانستان به نام پاکستان به جهان صادر می‌شود- تاجران

 قالین افغانستان به نام پاکستان به جهان صادر می‌شود- تاجران
اتحادیه مولدین و صادر کنندگان قالین افغانستان می‌گویند که محدودیت‌های بانکی سبب شده است قالین افغانستان به نام پاکستان به کشورهای جهان صادر شود.