کشورهای درگیر جنگ در تلاش جذب کماندوهای پیشین افغان اند – جنرال پیشین افغان

کشورهای درگیر جنگ در تلاش جذب کماندوهای پیشین افغان اند – جنرال پیشین افغان
فرمانده لوای کماندوی اردوی پیشین افغانستان می‌گوید که کشورهای درگیر جنگ یا کشورهایی که میدان رقابت قدرت‌های بزرگ منطقه و جهان اند در تلاش اند تا کماندوهای پیشین افغان را جلب و جذب کنند.