بنیت: افغان‌ها نگرانی‌های حقوق بشری خود را به دفترم بفرستند

بنیت: افغان‌ها نگرانی‌های حقوق بشری خود را به دفترم بفرستند
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان از جوامع مختلف افغان‌ها خواسته است که نگرانی‌های شان را در مورد حقوق بشر به دفترش بفرستند.