فایق: هم اکنون در افغانستان تجرید جنسیتی وجود دارد

فایق: هم اکنون در افغانستان تجرید جنسیتی وجود دارد
سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد می‌گوید که تجرید جنسیتی موجود در افغانستان سبب ضعف و محرومیت زنان و دختران از حقوق و آزادی‌های اساسی آنان شده است.